Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.1. Nét mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất làA. có sự...
BÀI TẬP 2: Hãy điền chữ Đ vào ô  trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai.    Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng...
BÀI TẬP 3: Hãy điến mốc thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng sau Thời gianNội dung sự kiện Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a thành lập.  Khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-dam. Đảng Cộng sản Mã Lai thành lập. Phong trào...
BÀI TẬP 4: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới chống lại nước thực dân, đế quốc nào duới đây? (đánh dấu X vào...
BÀI TẬP 5: Những nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1939.Trả lời:So với những năm đầu thế kỉ XX, phong trào đã có những...
BÀI TẬP 6: Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia trong những năm 1918-1939 diễn ra như thế nào?Trả lời:* Nguyên nhân- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa.-...
BÀI TẬP 7: Liên minh chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Duơng được biểu hiện như thế nào?Trả lời:Năm 1930 Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời mở ra thời kỳ mới của cách mạng  3 nước Đông...