BÀI 16. ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ Ở NƯỚC TA


Điền vào chỗ trống những nội dung thich hợp,  để thể hiện đặc điểm dân sooa và phân bố dân cư ở nước ta và ảnh hưởng của dân số đến phát triển kinh tế-xã hội và môi trường.Trả lời:
Điển các từ còn thiếu vào chỗ trống sau:- Dân số năm 2016 của nước ta là........triệu người, đứng thứ.....ở khu vực Đông Nam Á và thứ... trên thế giới.- Đặc điểm đông dân tạo thuận lợi cho nước ta...
Dựa vào hình 16.2 trong SGK hoặc Atlat Địa lý Việt Nam (trang 15), hãy chứng minh dân cư nước ta phân bố chưa hợp lý giữa đồng bằng với trung du, miền núi. Giải thích tại sao lại có...