Bài 16. Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á


Quan sát bảng 16.1, tr 54 SGK, nêu nhận xét về tình hình tăng trưởng kinh tế của một số nước Đông Nam Á theo gợi ỷ cụ thể dưới đây:a)   Giai đoạn 1990 - 1996.Những nước có mức tăng...
Nối ô chữ ở bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để nêu rõ đặc điểm kinh tế của các nước Đông Nam Á trước năm 1945 Trả lời:
1.   Cho bảng số liệu dưới đây ;Ti trọng các ngành trong GDP của một sỏ nước Đỏng Nam Á (%)a, Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân ngành của Lào và Thái Lan từ năm 1980 đến năm 2007...
Quan sát hình 16.1 Lược đồ phân bố nông nghiệp - công nghiệp của Đông Nam Á, tr 56 SGK và dựa vào vốn hiểu biết, nêu sự phân bố của cây công nghiệp và sự phân bố của các ngành...