Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới


Bổ sung thông tin vào hai hình dưới đây:……………………… (tháng 2 – 1951)……………………… (tháng 5 – 1952)Trả lời:- Hình ảnh 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp (tháng 2 – 1951).- Hình ảnh 2:...
Nêu tên bảy anh hùng được tuyên dương trong Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.Trả lời:  Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khản Trần Đại...
Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc có ý nghĩa gì?Trả lời:  - Phát triển tinh thần yêu nước.- Đẩy mạnh thi đua.
Ghi chú thích vào hình dưới đây và nêu lên suy nghĩ của em về tình cảm giữa quân và dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp.Trả lời: - Ghi chú cho hình ảnh: Các chiến sĩ bộ đội tham...
Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của hậu phương để góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.Trả lời:  - Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm.- Các trường Đại học tích...