Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925


Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúngCâu 1. Tại Pháp, đã gửi tới hội nghị Véc-sai (1919)A. bản Yêu sách của nhân dân An NamB. Bản điều trần của nhân dân An NamC. Bản...
Hãy nối các ô ở giữa với các ô hai bên sao cho phù hợp với quá trình hoạt động tìm đường cứu nước của vị lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Hướng dẫn làm bài:Nối 1-a, d, e ; 2-b, h...
Hãy nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp với nội dung lịch sử1. Hội liên hiệp thuộc địa a, Vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc, thức tỉnh...
Hoàn thiện bảng dưới đây về những sự kiện chính trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ khi ra đi tìm đường cứu nước đến năm 1925.Thời gianSự kiệnKết quả- ý nghĩa( nếu có )Tháng 6-1911  Từ 1917-1923  Tháng...
Con đường cứu nước do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm ra cho nhân dân Việt Nam là con đường nào?Hướng dẫn làm bài:Đi theo con đường của Cách Mạng tháng Mười Nga- đi theo con đường cách mạng vô sản.