Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion


Bài 3.1 trang 20 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong tự nhiên, các khí hiếm tồn tại dưới dạng nguyên tử tự do. Các nguyên tử của khí hiếm không liên kết với nhau tạo thành phân tử và khó...
Bài 3.2 trang 20 SBT Hóa học 10 Nâng caoCấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tửu kali là \(4{s^1}\) cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử brom là \(4{s^2}4{p^5}\).a) Làm thế nào các nguyên tử kali...
Bài 3.3 trang 20 SBT Hóa học 10 Nâng caoCấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử flo là \(2{s^2}2{p^5}\). Trong các phản ứng hóa học nguyên tử flo thường nhận 1 electron để tạo ion florua. Hãy viết cấu...
Bài 3.4 trang 20 SBT Hóa học 10 Nâng caoCấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử canxi là 4s2. Trong các phản ứng hóa học nguyên tử canxi thường cho 2 electron để tạo ion canxi. Hãy viết...
Bài 3.5 trang 20 SBT Hóa học 10 Nâng caoCation R+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p6. Viết cấu hình electron và sự phân bố electron theo obitan nguyên tử của nguyên tử R. Cho biết...
Bài 3.6 trang 20 SBT Hóa học 10 Nâng caoAnion \({X^ - }\) có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. Hỏi X là nguyên tố gì? Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X. Giải...
Bài 3.7 trang 20 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong phân tử Na2O, cấu hình electron của các nguyên tử có tuân theo quy tắc bát tử không? Cho biết nguyên tử natri có Z = 11, oxi có Z...
Bài 3.8 trang 20 SBT Hóa học 10 Nâng caoHình 3.1 SGK vẽ một ô mạng tinh thể muối NaCl. Mạng tinh thể muối NaCl được xây dựng bằng cách xếp liên tiếp các ô mạng với nhau. Số phân...