Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)


Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản, năm 1921 nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.Bảy năm chiến tranh (1914 - 1921) đã tàn...
II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)1. Những kế hoạch 5 năm đầu tiênSau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng chủ...
Bức áp phích nói lên điều gì?Hướng dẫn.Bức áp phích nói lên sự quyết tâm của Đảng Bôn-se-vích và nhân dân nước Nga để đưa nước Nga sớm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, phát triển đi lên chủ nghĩa...
Nội dung chủ yếu của chính sách kinh tế mới? Chính sách này đã có tác động thế nào đến tình hình nước Nga?Hướng dẫn.Trong tình hình ấy, tháng 3 - 1921 Đảng Bôn-sê-vích Nga quyết định thực hiện Chính...
Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?Hướng dẫn.Tại vì:Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với các nước tư...
Nêu nội dung của chính sách kinh tế mới.Hướng dẫn. Nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới là bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực (sau...
Nêu những thành tựu về văn hóa - giáo dục của Liên Xô thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1925).Hướng dẫn.Các thành tựu về văn hóa - xã hội:Về văn hóa - giáo dục, Liên...
Trình bày những biến đổi mọi mặt của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 - 1941.Hướng dẫn.Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô được thực hiện qua các...