Bài 16: Phân bón hóa học


Các loại phân bón hóa học đều là những hóa chất có chứaA. các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.B. nguyên tố nitơ và một số nguyên tố khác.C.nguyên tố photpho và một số nguyên tố khác.D....
Hãy chọn công thức thích hợp để điền vào chỗ trống và lập phương trình hóa học điều chế một số phân bón sau:\(\eqalign{  & 1.\,...... + HN{O_3} \to N{H_4}N{O_3}  \cr  & 2.N{a_2}C{O_3} +....... \to NaN{O_3} +.......  \cr  & 3.\,.........
Từ không khí, nước và khí \(C{O_2}\), hãy viết các phương trình hóa học điều chế phân ure.Giải:\(\eqalign{ & 2{H_2}O\buildrel {điện\,phân} \over \longrightarrow 2{H_2} + {O_2} \cr & Không\,khí\buildrel {chưng\,cất\,phân\,đoạn\,} \over \longrightarrow {N_2} \cr} \)
Tính khối lượng phân amophot thu được khi cho khí \(N{H_3}\)tác dụng vừa đủ với 1,96 tấn axit photphpric khan tỉ lệ \({n_{N{H_3}}}:{n_{{H_3}P{O_4}}} = 3:2.\)Tính thể tích không khí, nước cần thiết để sản xuất được khối lượng \(N{H_3}\) đã...