Bài 16. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Ngay khi tiến vào Đông Dương, quân Nhật đãA. hất cẳng Pháp khỏi Đỏng Dương.B. giữ nguyên bộ máy thống trị của Pháp để vo vét, bóc lột.C. bắt lính người Việt...
Hoàn thành bảng so sánh về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong những năm 1936 -1939 với những năm 1939 -1945 và nêu nhận xét.Nội dungNhững năm 1936 -1939Những năm 1939 -1945Chính trị  Kinh tế-xã...
Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa Hội nghị Trung ưong Đảng tháng 11 -1939 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5 - 1941) theo mẫu sau:Nội dungHội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939Hội nghị Trung ương Đảng...
Hãy cho biết vai trò của mặt trận Việt minh đối với Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng TámTrả lời:Mặt trận Việt Minh là Mặt trận đoàn kết dân tộc, do Đảng ta lãnh đạo tồn tại trong vòng 10...
Trình bày tóm tắt diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước.Trả lời:*Điều kiện lịch sử.Đầu năm 1945, lực lượng cách mạng của quần chúng bao gồm cả lực lượng chính trị và lực lượng vũ...
Hoàn thành bảng dưới đây về công tác chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám nầm 1945:Bước đầu chuẩn bị (1941 -1942)Gấp rút chuẩn bị (1943-1944)Chuẩn bị cuối cùng(đầu năm 1945-trước ngày Tổng khởi nghĩa)    Trả lời:Bước đầu chuẩn bị...
Hội nghị toàn quốc của Đảng (ngày 14 và 15 - 8 -1945) và Đại hội Quốc dân (ngày 16 và 17 - 8 - 1945) được tiến hành trong hoàn cảnh nào? Nêu ý nghĩa của hai sự kiện...
Hãy chứng minh sự sáng suốt của Đảng trong việc nhận định tình hình để đưa ra những chủ trương, biện pháp phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn trong giai đoạn 1939 -1945.Trả lời:Sự lãnh đạo của Ðảng trước...