Bài 16: Phương trình hóa học


Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ và cụm từ thích hợp chọn trong khung:Chất, nguyên tử, nguyên tố, phân tử, chất phản ứng, phương trình hoá học,chỉ số, hệ số, sản phẩm, tỉ lệ "Phản ứng...
Cho sơ đồ của các phản ứng sau:a)  \(Cr + {O_2} -  -  -  > C{r_2}{O_3}\)b)  \(Fe + B{r_2} -  -  -  > FeB{r_3}\)Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của...
Yêu cầu làm như bài tập 16.2, theo sơ đồ của các phản ứng sau:a) KCIO3 -----> KCl + O2 ;b) NaNO3 ------> NaNO2 + O2Giảia) \(2KCl{O_3} \to 2KCl + 3{O_2}\)Số phân tử \(KCl{O_3} \): số phân tử KCl: số phân tử...
Cho sơ đồ của phản ứng sau:AI + CuO -------> Al2O3 + Cua)Lập phương trình hoá học của phản ứng.b)Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của bốn cặp chất trong phản ứng,  tuỳ chọn.Giảia) 2Al +...
Yêu cầu như bài 16.4, theo sơ đồ của phản ứng sau:BaCl2 + AgNO3 —> AgCl + Ba(NO3)2 Giảia) BaCl2 + 2AgNO3 -----> 2AgCI + Ba(NO3)2b) Cứ 1 phân tử BaCl2 tác dụng với 2 phân tử AgNO3 ;Cứ 1 phân...
Biết rằng chất natri hiđroxit NaOH tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra  chất natri sunfat Na2SO4 và nước.a)Lập phương trình hoá học của phản ứng.b)Cho biết tỉ lệ số phân tử NaOH lần lượt với số phân tử...
Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào chỗ có dấu hỏi trong các sơ đồ phản ứng sau để viết thành phương trình hoá học:a)?Al(OH)3 —>? + 3H2Ob) Fe +?AgNO3 —>? + 2Agc)? NaOH...
Biết rằng, kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất nhôm sunfat Al2(SO4)3 và khí hiđro.a)Viết phương trình hoá học của phản ứng. Hiểu như thế nào về tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử...