Bài 16. Phương trình hóa học – Hóa học 8


I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ1. Định nghĩa: phương trình hoa học là phương trình biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học2. Ba bước lập phương trình hóa học:- Viết sơ đồ phản ứng, gồm công thức hóa học của...
Đề bàia) Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào?b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng ở điểm nào?c) Nêu ý nghĩa của phương...
Đề bàiCho sơ đồ của các phản ứng sau:a) Na  + O2 ---> Na2Ob) P2O5 + H2O   ---> H3PO4Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.Lời giải...
Đề bàiYêu cầu làm như bài tập 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau:a) HgO   ---> Hg  + O2b) Fe(OH)3 ---> Fe2O3 + H2OLời giải chi tiếta) Phương trình hóa học: 2HgO ->2 Hg  + O2Số phân tử HgO: Số...
Đề bàiCho sơ đồ phản ứng sau:Na2CO3 + CaCl2 ---> CaCO3 + NaCla) Lập phương trình hóa học của phản ứng.b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tùy chọn).Lời giải chi tiếta)...
Đề bàiBiết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro H2 và chất magie sunfat MgSO4.a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử Mg lần lượt với...
Đề bàiBiết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P2O5.a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai...
Đề bàiHãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp dặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau ?a)?Cu +? → 2CuOb) Zn +?HCl → ZnCl2 + H2c) CaO +?HNO3 → Ca(NO3)2 +?Lời...