Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay ch…


Đặt vấn đề: Ta đã học về mạch điều khiển tốc độ động cơ một pha nay ta thực hành thiết kế về mạch này! Thực hành:Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu:+ Giới thiệu mục tiêu tiết học:    - phân...