Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế


Đề bàiCho bảng số liệu sau đây:a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 - 2002.b) Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:- Sự giảm...