Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp


16.1. Trong các phương án truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều sau đây, phương án nào tối ưu?A. Dùng đường dây tải điện có điện trở nhỏ.B. Dùng đường dây tải điện có tiết diện lớn.C....
16.3.    Trong một máy biến áp lí tưởng, có các hệ thức sau:A. \({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{N_2}} \over {{N_1}}}={{{I_1}} \over {{I_2}}}\)B. \({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{N_1}} \over {{N_2}}}={{{I_2}} \over {{I_1}}}\)C. \({{{U_1}} \over {{U_2}}} =\sqrt{ {{{N_1}} \over {{N_2}}}}={{{I_1}} \over {{I_2}}}\)D. \({{{U_1}} \over {{U_2}}}...
16.10.  Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 1100 vòng mắc vào điện áp xoay chiều 220 V và ba cuộn thứ cấp để lấy ra các điện áp 110 V ; 15 V ; 6 V.a)  Tính...
16.11.Nhà máy điện phát đi một công suất bằng 11000 kW đến một nơi tiêu thụ trên một đường dây điện có điện trở tổng cộng 25 \(\Omega\). Tính công suất hao phí trên đường dây trong hai trường hợp...