Bài 16: Ước chung và bội chung


a) Số 8 có là ước chung của 24 và 30 không? Vì sao?b) Số 240 có là bội chung của 30 và 40 không? Vì sao?Giảia) Ta có 24 ⋮ 8 ;  \(30\)  \(\not  \vdots 8\)Vậy 8 không phải là...
Viết các tập hợp:a) Ư(8), Ư(12), ƯC(8 ;12)                   b) B(8), B(12), BC(8; 12)Giảia) Ư(8) = \(\left\{ {1;2;4;8} \right\}\)     Ư(12) = \(\left\{ {1;2;3;4;6;12} \right\}\)     ƯC(8; 12) = \(\left\{ {1;2;4} \right\}\)b) B(8)...
Có 30 nam, 36 nữ. Người ta muốn chia đều số nam, số nữ vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Điền vào chỗ trống trong trường hợp chia được.Cách chiaSố nhómSố nam ở...
Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng:a) A = \(\left\{ {} \right.\)mèo, chó\(\left. {} \right\}\), B = \(\left\{ {} \right.\)mèo, hổ, voi\(\left. {} \right\}\)b) \(A = \left\{ {1;4} \right\}\), \(B = \left\{ {1;2;3;4} \right\}\)c) A là...
Gọi X là tập hợp các học sinh giỏi văn của lớp 6A, Y là tập hợp các học sinh giỏi Toán của lớp 6A. Tập hợp X ∩ Y biểu thị tập hợp nào?GiảiNếu X là tập hợp các...
Tìm giao của hai tập hợp N và N*.GiảiN ∩ N* = N*
Trên hình bên, A biểu thị tập hợp các học sinh biết tiếng Anh và P biểu thị tập hợp các học sinh biết tiếng Pháp trong một nhóm học sinh.Có 5 học sinh biết cả hai thứ tiếng Anh...
Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung) vào chỗ trống:a) Nếu a ⋮ 15 và b ⋮ 15 thì 15 là... của a và b.b) Nếu 8 ⋮ a và 8 ⋮ b thì 8 là... của a...
Gọi A là tập hợp các ước của 72, gọi B là tập hợp các bội của 12. Tập hợp A ∩ B là:(A) \(\left\{ {24;36} \right\}\);                     (B) \(\left\{ {12;24;36;48}...
Tìm ước chung của hai số n + 3 và 2n + 5 với n ∈ N.GiảiGọi d là ước chung của n + 3 và 2n + 5.Ta có n + 3 ⋮ d và 2n + 5 ⋮...
Số 4 có thể là ước chung của hai số n + 1 và 2n + 5 (n ∈ N) không?GiảiGiả sử 4 là ước chung của n + 1 và 2n + 5.Ta có n + 1 ⋮ 4...