Bài 16. Ước chung và bội chung


A. Tóm tắt kiến thức:1. Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.Ước chung của các số a, b, c được kí hiệu là ƯC(a, b, c).2. Bội chung của hai hay nhiều...
Đề bàiKhẳng định sau đúng hay sai?8 ∈ ƯC(16, 40);        8 ∈ ƯC(32, 28).Lời giải chi tiết- 8 ∈ ƯC(16, 40) là đúng vì 16 chia hết cho 8 và 40 cũng chia hết cho 8- 8 ∈ ƯC(32,...
Đề bàiĐiền kí hiệu \(∈\) hoặc \(\notin\) vào ô vuông cho đúng:a) \(4\) \(\square\) \(ƯC (12, 18)\);                          b) \(6\) \(\square\) \(ƯC (12, 18)\);c) \(2\) \(\square\) \(ƯC (4, 6, 8)\);                          d) \(4\) \(\square\) \(ƯC (4, 6, 8)\);e) \(80\) \(\square\) \(BC...
Đề bài Viết các tập hợp:a) \(Ư (6), Ư (9), ƯC (6, 9)\);b) \(Ư (7), Ư (8), ƯC (7, 8)\);c) \(ƯC (4, 6, 8)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtƯỚC chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả...
Đề bàiViết tập hợp \(A\) các số tự nhiên nhỏ hơn \(40\) là bội của \(6\).Viết tập hợp \(B\) các số tự nhiên nhỏ hơn \(40\) là bội của \(9\).Gọi \(M\) là giao của hai tập hợp \(A\) và \(B\).a)...
Đề bàiTìm giao của hai tập hợp \(A\) và \(B\), biết rằng:a) \(A=\left\{\text{cam,táo,chanh}\right\}\)    \(B=\left\{\text{cam,chanh, quýt}\right\}\)b) \(A\) là tập hợp các học sinh giỏi môn Văn của một lớp, \(B\) là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán của...
Đề bài Có \(24\) bút bi, \(32\) quyển vở. Cô giáo muốn chia số bút và sô vở đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả bút và vở. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được?...
Đề bàiBài 1. Viết tập hợp các ước chung của 12 và 30Bài 2. Viết tập hợp các bội chung của 4 và 6Bài 3. Tìm ước chung của a và a + 1Lời giải chi tiếtBài 1. \(Ư(12) =...
Đề bàiBài 1. Tìm tập hợp các ước chung của 51 và 76Bài 2. Tìm các ước chung của 2n và 2n + 2Bài 3. Số1080 chia hết cho những số nào sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8,...
Đề bàiBài 1. Tìm số tự nhiên x, biết rằng 30 chia hết cho x có dư là 6 và 45 chia cho x có dư là 9.Bài 2. Viết các tập hợp: B(2); B(5) và BC(2, 5)Lời giải chi...
Đề bàiBài 1. Tìm các ước chung của \(6x + 5\) và \(6x\) (\(x ∈  \mathbb N\))Bài 2. Có 15000 đồng có thể mua hai loại vở 2000 đồng và 5000 đồng (một cuốn). Hỏi có thể mua được bao...
Đề bàiBài 1. Tìm các ước chung có ba chữ số của 5, 6 và 9Bài 2. Tìm các ước chung của \(4n + 3\) và \(2n\); \(n ∈\mathbb  N\)Lời giải chi tiếtBài 1.  \(B(5) = \{0, 5, 10,...\}\)\(B(6) =...
Đề bàiBài 1. Tìm số tự nhiên x, nhỏ hơn 400; biết rằng x chia cho 4, cho 5, cho 6 đều có dư là 1 và x chia hết cho 7.Bài 2. Tìm tập hợp các ước chung của...
Đề bàiBài 1. Số n chia hết cho 3 có dư là 1, chia cho 2 có dư là 2. Tìm tập hợp các số nBài 2. Viết tập hợp các ước chung của n; \(n + 1\) và \(n...