Bài 160: ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA (TIẾP THEO)


1.Tính nhẩm:\(\eqalign{  & 4 \times 5 =.....  \cr  & 5 \times 4 =.....  \cr  & 20:4 =.....  \cr  & 20:5 =..... \cr} \)                       \(\eqalign{  & 3 \times 4 =.....  \cr  & 4 \times 3 =.....  \cr  & 12:3 =..... ...