Bài 165: LUYỆN TẬP CHUNG


1.Số? \(\eqalign{  & 505.......510  \cr  & 642.......624  \cr  & 736.......700 + 36 \cr} \)                                                         \(\eqalign{  & 300 + 60 + 8.......386  \cr  & 500 + 70 + 4.......574  \cr  & 600 + 140 + 3.......643 \cr} \)3.Số? 4.Đồng hồ chỉ mấy giờ? 5.Vẽ hình...