BÀI 167: LUYỆN TẬP CHUNG


1.Đồng hồ chỉ mấy giờ? 2.Các số 836 ; 683 ; 863 ; 738 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:………………………………………………3.Đặt tính rồi tính:\(63 - 28\)                    \(39 + 61\)                   …………                    ………… ...