BÀI 168: LUYỆN TẬP CHUNG


1.Tính nhẩm:\(4 \times 3 =...\)           \(32:4 =...\)            \(0 \times 5:4 =...\)                \(5 \times 9 =...\)            \(18:3 =...\)           \(1 \times 2:2 =...\)                \(3 \times 7...