Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)


Đề bàiMột quần thể người có tần số người bị bệnh bạch tạng là 1/10000. Giả sử quần thể này cân bằng di truyền.- Hãy tính tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể. Biết rằng...
Đề bàiNêu đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối.Lời giải chi tiếtQuần thể ngẫu phối là quần thể có sự kết đôi sinh sản, lựa chọn bạn tình hoàn toàn ngẫu nhiên giữa các cá thể.Đặc điểm di...
Đề bàiMột quần thể bao gồm 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa và 680 cá thể có kiểu gen aa. Hãy tính tần số của các alen A và a trong quần...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng.Quần thể nào trong số các quần thể nêu dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền?Quần thểTần số kiểu gen AATần số kiểu gen AaTần số kiểu gen aa11002010300140,20.50, 3 A. Quần...
Đề bàiCác gen di truyền liên kết với giới tính có thế đạt được trạng thái cân bằng Hacđi-Vanbec hay không nếu tần số alen ở 2 giới là khác nhau? Giải thích.Lời giải chi tiếtGen trên nhiễm sắc thể...