Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ


Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét gì?GỢI Ý LÀM BÀIQuan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét:Quân dân...
Hành động của anh Phan Đình Giót thể hiện điều gì?GỢI Ý LÀM BÀIHành động của anh Phan Đình Giót thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, hi sinh quả cảm vì Tổ quốc. Cuộc đấu tranh của nhân dân...
Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt? Hãy thuật lại đợt tấn công cuối cùng.GỢI Ý LÀM BÀIChiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt.Đợt tấn công cuối cùng:Ngày 1 -5- 1954, ta mở đợt...