Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)


Bài tập 1.  Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng1. Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thànhA. hai quận: Giao Chỉ và Cửu Chân.B.ba...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.1. Đứng đầu châu Giao là Thứ sử, đứng đầu mỗi quận là Thái thú coi việc chính trị, Đô uý coi việc...
Bài tập 3. Em hãy nêu những điểm chính trong chính sách cai trị nước ta cỉ bọn phong kiến phương Bắc. Em có nhận xét gì về chính sách đó?Trả lời  + Chia lại quận, huyện, sáp nhập nước ta...
Bài tập 4. Trình bày ngắn gọn nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Hai Bi Trưng năm 40. Theo em mục tiêu của cuộc khởi nghĩa là gì?Trả lời  -       Nguyên nhân: Do chính sách cai trị tàn bạo của...
Bài tập 5. Em hãy trình bày những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.Trả lời  Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra năm 40 – 43 chống ách đô hộ của nhà Hán.Trưng Trắc, Trưng Nhị...