Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại


Đề bàiDãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học giảm dần?A. Na, Mg, Al, Zn, Cu, Fe, Ag.                      B. Na, Al, Mg, Zn, Fe, Cu, Ag.C. Na, Mg, Al, Zn,...
Đề bàiKim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch muối \(Cu(NO_3)_2\)A. Fe.                          B. Zn.C. Mg.                         D. Ag.Lời giải chi tiếtAg là kim loại đứng sau...
Đề bàiKim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit clohidric?A. Na.                             B. Cu.C. Mg.                 ...
Đề bàiMột thanh kim loại bằng vàng (Au) bị bám một ít bột sắt trên bề mặt. Có thể dùng dung dịch nào để làm sạch thanh kim loại bằng vàng?A. NaOH.                   B. HCl.                        C.AlCl3                       D. CuCl2Lời giải chi tiếtFe...
Đề bàiViết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:a. Sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric.b. Sắt tác dụng với  khí clo.c. Đồng tác dụng với dung dịch bạc nitrat.d. Magie...
Đề bàiCho 2 hỗn hợp 2 kim loại Al, Ag tác dụng với lượng đủ dung dịch H2SO4 loãng, người ta thu được 6,72 lít khí (đktc). Sau phản ứng thấy còn 4,6 gam kim loại không tan. Tính thành...
Đề bàiNgâm một lá kẽm trong 20 gam dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi lá kẽm không còn tan nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ phần trăm của...