Bài 17. Dòng điện trong kim loại


Làm thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của dây tóc bóng đèn 6,2 V - 0,5 A  vào hiệu điện thế đặt vào bóng đèn ta được kết quả ghi ở bảng 17.2 và đặc tuyến vôn -ampe trên hình...
Muốn làm một dây dẫn có điện trở gần như không thay đổi theo nhiệt độ thì nên dùng vật liệu nào?GiảiNgười ta thường dùng kim loại Constantan vì hệ số nhiệt điện trở của Constantan rất thấp \(\alpha = 0,{01.10^{...
 Câu nào sai? A. Hạt tải điện trong kim loại là êlectron tự do.B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không đôi.C.Hạt tải điện trong kim loại là ion.D. Dòng điện chạy...
Câu nào đúng?Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽA. Giảm đi.B. Không thay đổi.C. Tăng lên.D. Ban đầu tăng lên theo nhiệt độ nhưng sau đó lại giảm dần.GiảiC là đáp án đúng.
Một sợi dây đồng có điện trở 74Ω ở 50°C. Điện trở của sợi dây đó ở 100°C là bao nhiêu?GiảiỞ nhiệt độ t1 = 50°C thì điện trở là R1 = 74 (Ω) ; nhiệt độ t2 = 100°C thì...
Hãy giải thích tại sao các kim loại khác nhau có điện trở suất khác nhau?GiảiCác kim loại khác nhau có mạng tinh thể khác nhau, do đó khả năng cản trở sự chuyển động có hướng của dòng êlectron là...