Bài 17. Hô hấp


Đề bàiTrao đổi khí trong hô hấp ở trùng biến hình, thuỷ tức và giun được thực hiện như thế nào? Lời giải chi tiếtỞ trùng biến hình sự trao đổi khí trong hô hấp thực hiện trực tiếp qua màng...
Đề bàiTrao đổi khí trong hô hấp ở sâu bọ, ở cá, ở chim, ở thú được thực hiện như thế nào? Lời giải chi tiết*   Sự trao đổi khí qua mang:Sự trao đổi khí đối với động vật ở nước...
Đề bàiVận chuyển khí giữa cơ quan hô hấp và tế bào được thực hiện như thế nào?Lời giải chi tiếtVận chuyển khí giữa cơ quan hô hấp và tế bào được thực hiện: Sự vận chuyển O2 từ cơ...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Hô hấp ở cá đạt hiệu quả cao, mặc dù hàm lượng ôxi hòa tan trong nước thấp, vì:A. Dòng nước hầu như chảy qua mang liên tục.B. Các lá mang có...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Hô hấp ở chim đạt hiệu quả cao vì:A. Chim có thêm các túi khí làm tăng bề mặt trao đổi khí.B. Có dòng khí liên tục chuyển qua các ống khí...