Bài 17. Hô hấp ở động vật


Đề bàiĐánh dấu "x" vào ô cho câu trả lời đúng về hô hấp ở động vật:□ a) Hô hấp là quá trình tiếp nhận O2 và CO2 của cơ thể từ môi trường sống và giải phóng ra năng lượng.□ b)...
Đề bàiQuan sát hình 17.1 và hình 17.2, hãy mô tả quá trình trao đổi khí ở giun đất và côn trùng.Lời giải chi tiết- Ở giun đất: Khí O2 khuếch tán qua da vào máu, sau đó đi đến các...
Đề bàiĐối chiếu với 4 đặc điểm đảm bảo hiệu quả trao đổi khí, hãy lí giải tại sao trao đổi khí của mang cá xương đạt hiệu quả cao (tham khảo thêm hình 17.3 và 17.4).Lời giải chi tiếtTrao...
Đề bàiĐối chiếu với 4 đặc điểm đảm bao hiệu quả trao đổi khí, hãy lí giải tại sao phổi là cơ quan trao đổi khí hiệu quả ở trên cạn.- Bảng 77 dưới đây cho thấy tỉ lệ phần...
Đề bàiHãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn.Lời giải chi tiết* Các hình thức hô hấp của động vật ở nước:     - Hô hấp qua bề mặt cơ thể (giun...
Đề bàiSự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và đa bào có tổ chức thấp (ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào?Lời giải chi tiết     - Động vật đơn bào...
Đề bàiNếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo, giun sẽ bị nhanh chết. Tại sao?Lời giải chi tiết  Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo giun sẽ chóng chết vì: trong điều kiện khô...
Đề bàiSự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng, cá, lưỡng cư, bò sát chim và thú được thực hiện như thế nào?Lời giải chi tiếtTrao đổi khí ở côn trùng nhờ hệ thống ống khí....
Đề bàiCơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất? Trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô cho ý trả lời đúng:□  a) Phổi của động vật có vú□    b) Phổi và da của...
Đề bàiTại sao  bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát?Lời giải chi tiếtBề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát là vì:...