Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông


Điện thoại cố định và điện thoại di động khác nhau ở điện nào?Trả lời:Giống nhau: cùng có chức năng phát và thu nhận thông tin. Khác nhau: phương thức truyền tin – điện thoại cố định thì truyền bằng dây...
Truyền thông tin nội bộ của một công ty có được coi là hệ thống thông tin và viễn thông hay không?Trả lời:Việc truyền thông tin nội bộ trong một cơ quan hiện nay được truyền bằng mạng nội bộ,...
Hãy cho biết phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có ở địa phương em.Trả lời:Phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có ở địa phương em: tivi, điện thoại cố định, điện thoại di động,...