Bài 17: Liên kết cộng hóa trị


Bài 3.9 trang 21 SBT Hóa học 10 Nâng caoThế nào là liên kết cộng hóa trị? Nêu một số thí dụ về liên kết cộng hóa trị.GiảiLiên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo ra do sự...
Bài 3.10 trang 21 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy giải thích nguyên nhân tạo thành liên kết cộng hóa trị.Giải Khi các nguyên tử tiến lại gần nhau xuất hiện lực hút và lực đẩy. Lực hút được thực hiện...
Bài 3.11 trang 21 SBT Hóa học 10 Nâng caoPhân tử của một chất được đặc trưng bởi:A. khoảng cách trung bình giữa các nguyên tử.B. giá trị trung bình của góc tạo bởi các liên kết.C. độ bền của...
Bài 3.12 trang 21 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy giải thích sự tạo thành liên kết trong phân tử flo.GiảiMỗi nguyên tử flo có 1 electron độc thân trên obitan 2p. Khi hai nguyên tử flo kết hợp với...
Bài 3.13 trang 21 SBT Hóa học 10 Nâng caoMô tả sự tạo thành liên kết trong phân tử HBr theo quan điểm dùng chung electron.GiảiNguyên tử brom có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: $$\left[ {Ar} \right]3{d^{10}}4{s^2}4{p^5}$$ trong đó có...
Bài 3.14 trang 21 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong phân tử N2 và NO, nguyên tử nitơ có được thỏa mãn quy tắc bát tử không? Giải thích. Cho nguyên tử nitơ có Z = 7, oxi có Z...
Bài 3.15 trang 21 SBT Hóa học 10 Nâng caoLiên kết cộng hóa trị phân cực là gì? Lấy một số thí dụ về loại liên kết này.GiảiLiên kết cộng hóa trị được tạo thành do sự dùng chung cặp...
Bài 3.16 trang 21 SBT Hóa học 10 Nâng caoThế nào là liên kết cho – nhận. Hãy xác định kiểu liên kết có trong phân tử NO2.GiảiLiên kết cho – nhận là liên kết CHT phân cực do hai...