Bài 17: Luyện tập chương 2 – Hóa học 8


Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí hiđro H2 và chất đồng(II) oxit CuO tạo ra kim loại đồng và nước. (Hình trang 23-SBT Hóa học 8)Hãy chỉ ra:a)Mỗi phản ứng xảy ra với...
Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và các sản phẩm phải chứa cùng:A.Số nguyên tử trong mỗi chất.B.Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.C. Số phân tử của mỗi chất.GiảiPhương án B
Dây tóc trong bóng đèn điện nóng đỏ và phát sáng mỗi khi có dòng điện đi qua. Trường hợp bóng đèn bị rạn nứt và không khí (có khí oxi) chui vào bên trong thì dây tóc bị cháy...
Đá đôlômit là hỗn hợp hai chất canxi cacbonat CaCO3 và magie cacbonat MgCO3. Khi nung nóng, tương tự canxi cacbonat, chất magie cacbonat cũng bị phân huỷ tạo ra chất magie oxit MgO và khí cacbon đioxit.a) Viết công...
Cho sơ đồ của các phản ứng sau:a)K + O2 -----> K2Ob)AI + CuCl2 -----> AICI3 + Cuc) NaOH + Fe2(SO4)3 -------> Fe(OH)3 + Na2SO4Lập phương trình hoá học của mỗi phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên...
Biết rằng khí axetilen (khí đất đèn) C2H2 cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi  O2, sinh ra khí cacbon đioxit CO2 và nước.a)Lập phương trình hoá học của phản ứng.b)Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử...
Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro Ho và chất nhôm sunfat Al2(SO4)3.a)Lập phương trình hoá học của phản ứng.b)Cho biết tỉ lệ giữa số nguyên tử Al lần lượt với số...
Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp điền vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hoá học sau (chép vào vở bài tập).CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 +?? +?AgNO3 -> Al(NO3)3 + 3Ag?HCl...
Cho sơ đồ của phản ứng sau:Fe(OH)y + H2SO4 —> Fex(SO4)y + H2Oa)Hãy biện luận để thay x, y (biết rằng x y) bằng các chỉ số thích hợp rồi lập phương trình hoá học của phản ứng.b) Cho biết...
a) Biết rằng,, khí hiđro dễ tác dụng với chất chì(IV) oxit PbO2, chiếm lấy oxi của chất này để tạo ra nước.Viết phương trình hoá học của phản ứng và tên chất mới sinh ra.b)Biết rằng, 3 g khí...
Quặng malachit có thành phần chính là hai hợp chất của đồng được ghi bằng công thức chung là Cu2(OH)2CO3. Khi nung nóng thì hai hợp chất này bị phân huỷ, sản phẩm của phản ứng phân huỷ gồm có...
Để điều chế kali clorua KCl (dùng làm phân bón), người ta cho kim loại kali K tác dụng với khí clo Cl2.a)Viết phương trình hoá học của phản ứng.b)Nếu có 6,02.1023 nguyên tử K, cần lấy vào phản ứng...
Những câu trong bài tập này coi là tiếp theo của bài tập 17.12*.a)Tính khối lượng bằng gam của:-6,02.1023 nguyên tử K,-6,02.1023 phân tử CI2,-6,02.1023 phân tử KCl.b)Tính khối lượng khí clo để tác dụng vừa đủ với 39 g...