Bài 17: Luyện tập: Tính chất của photpho và các hợp chất của photpho


Axit photphoric và axit nitric cùng có phản ứng với nhóm các chất nào sau đây?\(\eqalign{  & A.\,MgO,KOH,CuS{O_4},N{H_3};  \cr  & B.CuC{l_2},KOH,N{a_2}C{O_3},N{H_3};  \cr  & C.NaCl,KOH,N{a_2}C{O_3},N{H_3};  \cr  & D.KOH,{K_2}O,N{H_3},N{a_2}C{O_3}. \cr} \)Giải:Chọn đáp án D.
Hãy cho biết các cặp chất nào sau đây có thể hoặc không thể tồn tại trong cùng một dung dịch?a) Axit photphoric và natri hiđroxit.b) Kali photphat và canxi clorua.c) Bạc nitrat và natri photphat.d) Canxi hiđroxit và canxi...
Từ quặng photphorit có thể chuyển hóa thành.a) photphob) supephotphat kép.c) bạc photphat.Hãy viết các phương trình hóa học.Giải:\(a)\,C{a_3}{(P{O_4})_2} + 3Si{O_2} + 5C\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \)\(3CaSi{O_3} + 2P + 5CO \)\(b)\,C{a_3}{(P{O_4})_2} \to {H_3}P{O_4} \to \)\(Ca{({H_2}P{O_4})_2}\)- Điều chế \({H_3}P{O_4}\)\(C{a_3}{(P{O_4})_2} +...
Nhỏ từ từ dung dịch \(AgN{O_3}\) vào ống nghiệm riêng biệt đựng \(\eqalign{  & a)\,dung\,dịch\,{K_3}P{O_4}  \cr  & b)\,dung\,dịch\,KCl  \cr  & c)\,dung\,dịch\,KN{O_3}  \cr  & d)\,dung\,dịch\,KI \cr} \)  Hãy nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học (nếu có)Giải:a) Có kết tủa màu...
Hòa tan 0,1 mol mỗi chất: \(A{l_2}{(S{O_4})_3},NaN{O_3},N{a_3}P{O_4}\) vào ba cốc nước để tạo thành 100 ml ba dung dịch riêng biệt.a) Hãy cho biết dung dịch nào có pH nhỏ nhất và giải thíchb) Có thể dùng quỳ tím để...
Từ quặng photphorit, có thể điều chế axit photphoric theo sơ đồ sau:Quặng photphorit\(\buildrel {{t^0},s{o_2},c} \over \longrightarrow P\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {P_2}{O_5} \to {H_3}P{O_4}\)a) Hãy viết phương trình hóa học.b) Tính khối lượng quặng photphorit 73% \(C{a_3}{(P{O_4})_2}\) cần thiết để...