Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc


Bài 1: Thế nào là bảo vệ Tổ quốc? Trả lờiBảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã...
Bài 2: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung gì? Trả lời Nội dung bảo vệ Tổ quốc:- Bảo vệ tổ quốc bao gồm những việc: xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ...
Bài 3: Em hãy nêu ví dụ cụ thê về việc làm/hoạt động báo vệ Tổ quốc. Trả lời Ví dụ cụ thê về việc làm/hoạt động báo vệ Tổ quốc.+ Có lòng yêu quê hương đất nước.+ Rèn luyện đạo đức, tác phong. +...
Bài 4: Hiến pháp và Luật Nghĩa vụ quân sự nước ta quy định như thế nào về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? Trả lờiHiến pháp và Luật Nghĩa vụ quân sự nước ta quy định về nghĩa vụ bảo vệ Tổ...
Bài 5: Việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?A. Tích cực học tập các bộ môn văn hoáB. Tự giác đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy địnhC. Tham gia...
Bài 9: Nam (18 tuổi) có tên trong danh sách đăng kí nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Mỗi lần có đợt tuyển quân ở địa phương Nam thường lấy lí do ốm, bệnh để không phải đi nghĩa vụ,...
Bài 10: Khi bàn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, có bạn nói: Bảo vệ Tổ quốc là phải trực tiếp cầm súng đánh giặc, bây giờ hoà bình rồi, việc thực hiện nehĩa vụ bảo vệ Tổ quốc...
Hãy cho biết suy nghĩ của em sau khi đọc bài báo này?Trả lời   Đọc bài báo này đem lại cho con người ta nỗi thương sót không nguôi về những đồng chí đã ngã xuống. Thời kỳ chiến tranh, đói...