Bài 17. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Từ SAU NGÀY 2-9- 1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19-12-1946


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà diễn ra ngàyA. 6- 1 - 1945.               C.  6-...
Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai. 1. Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, quân Trung Hoa Dân quốc dưới danh nghĩa Đồng minh giải giáp quân...
Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong các bảng dưới đây cho phù hợp.Bảng 1.Xây dựng và củng cố chính quyển cách mạng sau khi Cách mạng tháng Tám thành côngThời gianSự kiện lịch sử1.Ngày 8-9- 1945,2.Ngày...
Hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn của nước ta ngay sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.Trả lời:1. Khó khăna. Ngoại xâm và nội phản* Miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 trở ra): 20...
Đảng và Chính phủ đã thực hiện những biện pháp nào để xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính?*  Xây dựng chính quyền cách mạng:    * Giải quyết nạn đói:*...
Đảng và Chính phủ đả thực hiện chủ trưong, sách lược như thế nào đối với Pháp trong hai giai đoạn: trước ngày 6 - 3 - 1946 và từ ngày 6 - 3 - 1946. Hãy nêu nhận xét...