Bài 17: Silic và hợp chất của silic


3.11. Natri silicat có thể được tạo thành bằng cáchA. đun SiO2 với NaOH nóng chảy.B. cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng.C. cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3.D. cho Si tác dụng với dung...
3.13. Hoàn thành các phương trình hóa học sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có ):1. \(Si + {X_2} \to \)\({X_2}\) là \({F_2},C{l_2},B{{\rm{r}}_2}.\)2. \(Si + {O_2} \to \)3. \(Si + Mg \to \)4. \(Si + KOH +? \to {K_2}Si{O_3} +?\)5. \(Si{O_2} + NaOH...