Bài 17 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 17. Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất 7.56% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi, hỏi số tiền người đó thu được (cả vốn lẫn lãi) sau 5 năm là bao nhiêu...

  Bài 17. Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất 7.56% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi, hỏi số tiền người đó thu được (cả vốn lẫn lãi) sau 5 năm là bao nhiêu triệu đồng? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

  Giải

  Áp dụng công thức lãi kép: \(C = A{\left( {1 + r} \right)^N}\)

  Sau 5 năm người gửi thư thu được một số tiền (cả vốn lẫn lãi) là

  \(15{\left( {0,756} \right)^5} \approx 21,59\) (triệu đồng)