Bài 17. Ước chung lớn nhất


Đề bài Tìm \(ƯCLN\) rồi tìm các ước chung của:a) \(16\) và \(24\);            b) \(180\) và \(234\);              c) \(60, 90, 135\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước...
Đề bàiTìm số tự nhiên \(a\) lớn nhất, biết rằng \(420\) \(\vdots\) \(a\) và \(700\) \(\vdots\) \(a\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa đi tìm ƯCLN của 2 số 420 và 700Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn...
Đề bài Tìm các ước chung lớn hơn \(20\) của \(144\) và \(192\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Muốn tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN ta tìm ước của ƯCLN của 2 hay nhiều số là được.+) Muốn tìm ƯCLN...
Đề bàiLan có một tấm bìa hình chữ nhật kích thước \(75cm\) và \(105cm\). Lan muốn cắt tấm bìa thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết, không còn thừa mảnh nào. Tính...
Đề bài Tìm số tự nhiên \(x\), biết rằng \(112\) \(\vdots\) \(x\), \(140\) \(\vdots\) \(x\) và \(10 < x < 20\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTheo đề bài thì x chính là ước chung của 2 số 112 và 140.Ta...
Đề bài Mai và Lan mỗi người mua cho tổ mình một số hộp bút chì màu. Mai mua \(28\) bút, Lan mua \(36\) bút. Số bút trong các hộp bút đều bằng nhau và số bút trong mỗi hộp lớn...
Đề bàiĐội văn nghệ của một trường có \(48\) nam và \(72\) nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ,...
Đề bàiBài 1. Tìm \(ƯCLN (120, 144)\)Bài 2. Tìm hai số tự nhiên x, y biết \(x + y = 20\) và \(ƯCLN(x, y) = 5\).Lời giải chi tiếtBài 1. 120 = 23.3.5;   144 = 24.32;        ⇒ ƯCLN (120, 144) =...
Đề bàiBài 1. Tìm hai số tự nhiên x, y biết \(xy = 6\) và \(ƯCLN (x, y) = 1\).Bài 2. Tìm \(ƯCLN (2n + 2, 2n)\)?Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có:\(6 = 1.6 = 2.3 = 6.1 =...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ rằng nếu \(ƯCLN(a, b) = 1\) thì \(ƯCLN (a, a + b) = 1\)Bài 2. Tìm \(ƯCLN (1512, 1188, 1260)\)Lời giải chi tiếtBài 1. Gọi d là ƯCLN của a và \(a + b ⇒...
Đề bàiBài 1. Tìm ƯCLN (2010, 2012)Bài 2. Tìm hai số tự nhiên x, y biết rằng \(xy = 420\) và \(ƯCLN (x, y) = 20\).Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có: \(2010 = 2.3.5.67; 2012 = 2^2.503\).\(⇒ ƯCLN (2010,...
Đề bàiBài 1. Tìm \(ƯCLN (153, 155)\)Bài 2. Ba lớp có sĩ số lần lượt là 36, 42, 48 cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau mà không thừa người nào. Tính số hàng dọc nhiều nhất có...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ rằng nếu \(ƯCLN(a, b) = 1\) thì \( ƯCLN (a, b + 1) = 1\)Bài 2. Tìm điều kiện của n để 4n + 3 và 2n + 3 là hai số nguyên tố cùng...
Đề bàiBài 1. Tìm ƯCLN (3n + 2, 2n + 1), n ∈ NBài 2. Cho ƯCLN (a, b) = 1. Tìm ƯCLN (a + b, a – b)Lời giải chi tiếtBài 1. Gọi d = ƯCLN (3n + 2,...
A. Tóm tắt kiến thức:1. Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.Kí hiệu ước chung lớn nhất của các số a, b, c là...
Đề bàiTìm ƯCLN(12, 30).Lời giải chi tiếtTa có: Ư(12) = { 1;2;3;4;6;12}Ư(30) = { 1;2;3;5;6;10;15;30}Suy ra ƯC(12,30) = { 1;2;3;6}Vậy ƯCLN(12,30) = 6 
Đề bài Tìm ƯCLN của:a) \(56\) và \(140\);                     b) \(24, 84, 180\);c) \(60\) và \(180\);                     d) \(15\) và \(19\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước như...
Đề bàiTìm \(ƯCLN\) của:a) \(16, 80, 176\);                    b) \(18, 30, 77\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba...
Đề bài Có hai số nguyên tố cùng nhau nào mà cả hai đều là hợp số không?Phương pháp giải - Xem chi tiếtHai số là hai số nguyên tố cùng nhau khi và chỉ khi ƯCLN của chúng bằng 1Lời...