Bài 17. Vật liệu polime


Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là:A. Cao su; nilon-6,6; tơ nitronB. Nilon-6,6; tơ lapsan; thủy tinh plexiglasC. Tơ axetat; nilon-6,6D. Nilon-6,6; tơ lapsan; nilon-6Giải:Chọn D
Bài 2a) Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán.b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.Giải:a)* Giống nhau: Đều có thành phần polime* Khác nhau:...
a) Viết phương trình hóa học các phản ứng từ metan điều chế ra: vinyl clorua, vinyl axetat (\(C{H_3}{\rm{COO - CH = C}}{{\rm{H}}_2})\), acrilonitrin ( vinyl xianua, \(C{H_2} = CH - CN\)) và metyl acrylat (\(C{H_2} = CHCOOC{H_3}\)).b) Hãy nêu...
Phân tử khối trung bình của poli (hexametylen-ađipamit)Để chế tạo tơ nilon- 6,6 là 30.000, của cao su tự nhiên là 105.000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) trung bình của mỗi loại polime trên.Giải:- Poli (hexametylen ađipamit): Số...
Một loại cao su lưu hóa chứa \(2\%\) lưu huỳnh. Hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua-S-S, giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su?Giải:           Đặt...