Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo củ…


Trong bảng tuần hoàn có gần 90 nguyên tố kim loại. Các nguyên tố kim loại có mặt ở: nhóm IA (trừ hiđrô); nhóm IIA, nhóm IIIA (trừ bố) và một phần nhóm IVA, VÀ, VỈA; các nhóm B (từ...
Đề bàiHãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức đã học phần I. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn ( sgk - 80) để...
Đề bàiNguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức đã học phần II. Cấu tạo của kim loại ( sgk trang 80 -81) để...
Đề bàiLiên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị?Phương pháp giải - Xem chi tiếtKẻ bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa- Liên kết kim loại và...
Đề bàiMạng tinh thể kim loại loại gồm cóA. Nguyên tử, ion kim loại và các êlectron độc thân.B. Nguyên tử, ion kim loại và các êlectron tự do.C. Nguyên tử kim loại và các êlectron độc thân.D. Ion kim loại và...
Đề bàiCho cấu hình electron: 1s22s22p6.Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?A. K+, Cl, Ar.B. Li+, Br, Ne.C. Na+, Cl, Ar.D. Na+, F-, Ne.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Tính...
Đề bàiCation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R làA. F.                           B. Na.                   ...
Đề bàiHoà tan 1,44 gam một kim loại hoá trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Để trung hoà axit dư trong dung dịch thu được, phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là:A. Ba...
Đề bàiHoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là?A. 36,7 gam             ...
Đề bàiCho 12,8 gam kim loại A hoá trị II phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu được muối B. Hoà tan B vào nước để được 400 ml dung dịch C. Nhúng thanh sắt nặng 11,2 gam vào dung dịch...