Bài 18: Bội chung nhỏ nhất


Tìm BCNN của:a) 40 và 52                    b) 42, 70 và 180            c) 9, 10 và 11Giảia) \(40 = {2^3}.5\)            \(52 = {2^2}.13\)BCNN (40,52) = \({2^3}.5.13 = 520\)b) 42 = 2.3.7          ...
Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a ⋮ 126 và a ⋮ 198GiảiVì a ⋮ 126 và a ⋮ 198 nên a ∈ BC(126; 198)Vì a là số tự nhiên nhỏ nhất nên a ∈ BC(126;...
Tìm bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400.GiảiTa có:   15 = 3.5                  \(25 = {5^2}\)BCNN (15; 25) = 3.52 =75BC(15; 25) = \(\left\{ {0;75;150;225;300;375;450;...} \right\}\)Bội chung của 15 và...
Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách.GiảiGọi m (m ∈ N*) là số sách cần...
Hai bạn Tùng và Hải thường đến thư viện đọc sách. Tùng cứ 8 ngày đến thư viện một lần, Hải 10 ngày 1 lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi có ít...
Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105.GiảiTa có: \(63 = {3^2}.7\)                    35 = 5.7                     105 = 3.5.7BCNN (63; 35; 105) = \({3^2}.5.7 = 315\)\(BC\left( {63;35;105}...
Cho biết m ⋮ n, tìm BCNN (m; n). Cho ví dụ.GiảiVì m ⋮ n nên BCNN (m; n) = mVí dụ 12 ⋮ 4 nên BCNN (12; 4) = 12
Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 150.GiảiGọi m (\(m ∈\mathbb N^*\)...
Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu 1 người, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300. Tính số học sinh.GiảiGọi m (\(m...
Một bộ phận của máy có hai bánh xe răng cưa khớp với nhau, bánh xe I có 18 răng cưa, bánh xe II có 12 răng cưa. Người ta đánh dấu “x” vào hai răng cưa khớp với nhau....
Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN) vào chỗ trống:a) 45 = ax (x ∈ N) ;    45 = by (y ∈ N) ;    45 là... của a và b.b) 45 = ax (x ∈...
Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số, biết số đó chia hết cho tất cả các số 3, 4, 5, 6.GiảiBCNN (3, 4, 5, 6) = 60.Do đó bội chung của các số 3, 4, 5, 6...
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 6, 7, 9 được số dư theo thứ tự là 2, 3, 5.GiảiGọi a là số chia hết cho 6 dư 2, chia cho 7 dư 3, chia cho 9 dư...
Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có BCNN bằng 336 và ƯCLN bằng 12.GiảiTa có a.b = BCNN(a, b). ƯCLN(a, b) = 336.12 = 4032.Vì ƯCLN(a, b) = 12 nên a = 12a', b =...
Trên một đoạn đường có các cột mốc cách nhau 20m được đánh số lần lượt là 1, 2, 3,..., 16. Nay người ta cần trồng lại các cột mốc sao cho hai cột mốc liên tiếp chỉ cách nhau...