Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)


Bài tập 3: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ và quyền hạn gì?Trả lờiUỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ và quyền hạn: - Chấp hành nghị quyết của HĐND.- Quản lý NN...
Bài tập 1: Hãy kể tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).Trả lời Các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn): Ủy ban nhân dân các cấp, hội đồng nhân dân các...
Bài tập 2: Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ gì?Trả lờiHội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ:  + Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng (XD kinh tế - XH, AN,...
Bài tập 4: Hãy kể tên một số công việc mà Hội đổng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) em đã làm để chăm lo đời sống cho nhân dân.Trả lời- Đăng ký hộ khẩu- Khai...
Bài tập 5: Khẳng định nào sau đây là đúng nhất?A. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.B. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan...
Bài tập 9: Tại một cuộc họp của nhân dân xã H, có một bác nông dân đề nghị: Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân thảo luận để ra quyết định về chủ trương phát triển kinh tế -...
Bài tập 10: Thành hỏi Kha về nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã:-    Thành: Kha này, theo cậu thì ai có nhiệm vụ thực hiện các công việc quản lí nhà nước ở xã mình về kinh doanh,...
Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và phát triển xã mình? Trả lờiHội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã...