Bài 18. Bội chung nhỏ nhất


A. Tóm tắt kiến thức:1. Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.Bội chung nhỏ nhất của các số a, b, c được...
Đề bàiTìm BCNN(8, 12); BCNN(5, 7, 8); BCNN(12, 16, 48).Lời giải chi tiếtTa có: 8 = 2312 = 22. 316 = 2448 = 24. 3- BCNN(8, 12)Ta có các thừa số chung là 2 và thừa số riêng là 3.Số...
Đề bàiTìm BCNN của:a) \(60\) và \(280\);               b) \(84\) và \(108\);                      c) \(13\) và \(15\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:Bước 1: Phân tích mỗi số...
Đề bàiTìm BCNN của:a) \(10, 12, 15\);                       b) \(8, 9, 11\);                   c) \(24, 40, 168\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:Bước 1: Phân tích mỗi số...
Đề bàiHãy tính nhẩm BCNN của các số sau bằng cách nhân số lớn nhất lần lượt với \(1, 2, 3,...\) cho đến khi được kết quả là một số chia hết cho các số còn lại:a) \(30\) và \(150\);             b)...
Đề bàiTìm số tự nhiên \(a\) nhỏ nhất khác \(0\), biết rằng \(a\) \(\vdots\) \(15\) và \(a\) \(\vdots\) \(18\).Phương pháp giải - Xem chi tiếta ở đây chính là BCNN của 2 số 15 và 18.Muốn tìm BCNN của hai...
Đề bàiTìm các bội chung nhỏ hơn \(500\) của \(30\) và \(45\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtCách tìm bội chung thông qua tìm BCNNĐể tìm bội chung của các số đã cho ta có thể tìm các bội của...
Đề bàiHọc sinh lớp \(6C\) khi xếp hàng \(2\), hàng \(3\), hàng \(4\), hàng \(8\) đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ \(35\) đến \(60\). Tính số học sinh lớp 6C.Phương pháp giải -...
Đề bài Cho bảng:a61502850b4201550ƯCLN (a, b)2   BCNN (a, b)12   ƯCLN(a, b). BCNN (a, b)24   a. b24   a) Điền vào các ô trống của bảng.b) So sánh tích \(ƯCLN (a, b). BCNN (a, b)\) với tích \(a. b\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Muốn tìm...
Đề bàiTìm số tự nhiên \(x\), biết rằng:\(x\) \(\vdots\) \(12\),            \(x\) \(\vdots\) \(21\),                  \(x\) \(\vdots\) \(28\) và \(150 < x < 300\).Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiHai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ \(10\) ngày lại trực nhật, Bách cứ \(12\) ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai cùng trực nhật vào một ngày....
Đề bàiHai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng \(8\) cây, mỗi công nhân đội II phải trồng \(9\) cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số...
Đề bàiBài 1. Tìm BCNN (360, 8400); BCNN (144, 420, 252)Bài 2. Tìm hai số x, y ∈ N*, biết rằng x.y = 20 và BCNN(x, y) = 10Lời giải chi tiếtBài 1. + \(360 = {2^3}{.5^2}.5\);       ...
Đề bàiBài 1. Tìm BCNN(544, 720); ƯCLN(544, 720)Bài 2. Tìm số x, biết x ⋮ 10; x ⋮ 12; x ⋮ 15 và 100 < x < 150Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có: 544 = 25.17;      720...
Đề bàiBài 1. Tìm số x nhỏ nhất (khác 0) biết x ⋮ 24 và x ⋮ 30Bài 2. Cho số x thỏa mãn 400 < x < 500 và x chia cho 4, 6, 9 đều có dư là...
Đề bàiBài 1. Tìm các số x có ba chữ số và x là bội của 6, 7, 9Bài 2. Tìm số x thỏa mãn 700 < x < 800 và khi chia hết cho 6 có dư 1, khi...
Đề bàiBài 1. Tìm các số x có ba chữ số khi chia x cho: 2, 3, 5, 7 đều có dư là 1Bài 2. Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết rằng x chia cho 5 còn dư...
Đề bàiBài 1. Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển thì vừa đủ bó. Tính số sách đó, biết rằng số sách đó trong khoảng từ 100 đến 150 quyển.Bài 2. Tìm...
Đề bàiBài 1. Số học sinh của lớp 6A khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 8 thì vừa đủ hàng. Biết rằng số học sinh của lớp trong khoảng từ 30 đến 50. Tính số học sinh của lớp...