Bài 18. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Hội Nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra tạiA. Ma Cao (Trung Quốc)B. Hương Cảng ( Trung Quốc)C. Quảng Châu ( Trung Quốc)D. Thượng...
Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng nước ta?Hướng dẫn làm bài:Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thể hiện bước phát triển biện chứng quá trình vận động của...
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào trong hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam?Hướng dẫn làm bài:- Trực tiếp tổ chức và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.-...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau: 1, [ ] sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 đã đáp ứng yêu cầu bức thiết của Cách mạng Việt...
Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã diễn ra với nội dung quan trọng nào?Hướng dẫn làm bài:Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 6/1-7/2/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc. Người chủ...