Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời


Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam. Các tổ chức cộng sản trên đã nhanh chóng xây dựng cơ sở đảng tại nhiều địa phương, trực tiếp...
Giữa lúc cao trào cách mạng của quần chúng đang dâng lên, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng đã họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) vào tháng 10 - 1930.Hội nghị đã...
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 (từ tháng 10 - 1930 đổi tên là Đảng Cộng sản Đóng Dương), là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam...
Đề bàiHội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 70 để...
Đề bàiNội dung Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 70, 71 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiHãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 71 để trả lời.Lời giải chi tiếtĐảng Cộng sản Việt Nam...
Đề bàiTại sao nói sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 67, 68...
Đề bàiHãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để đảm bảo cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 69...