Bài 18. Luyên tập polime và vật liệu polime


Điền vào ô trống ở cuối mỗi câu sau chữ Đ nếu phát biểu đó đúng, chữ S nếu phát biểu đó sai:a) Polimepetit là polime.b) Protein là polime.c) Protein là hợp chất cao phân tử.d) Poliamit có chứa các...
Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau đây?A. Đepolime hóa.B. Tác dụng với \(C{l_2}/\) ánh sáng.C. Tác dụng với NaOH (dd).D. Tác dụng với \(C{l_2}\) khi có mặt bột Fe.Giải:Chọn C
Thế nào là chất polime? Có sự khác nhau gì giữa hai hợp chất có công thức sau: và \(C{H_3}{\left[ {C{H_2}} \right]_{58}}C{H_3}\)?Giải:- Polime những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ là (gọi là mắt...
a) Phân tử polime có những dạng mạch nào? Lấy ví dụ.b) Vì sao amilozo tan được một lượng đáng kể trong nước còn amilopectin và xenlulozo thì không?Giải:a) Phân tử polime có những dạng mạch sau:Mạch không phân nhánh:...
a) Cho ví dụ về các loại polime có tính dẻo, tính đàn hồi và tính dai bền có thể kéo thành tơ.b) Cho ví dụ về các phản ứng cắt mạch, giữ nguyên mạch và tăng mạch polime.Giải:a)  b)- Phản...
Để sản xuất clorin, người ta clo hóa PVC bằng clo. Polime thu được ( có tên là peclorovinyl) chứa \(66,7\%\) clo. Giả thiết hệ số polime hóa n không thay đổi sau phản ứng.a) Hãy tính xem trung bình...