Bài 18: Mol


Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau:0,1 mol nguyên tử H ;            10 mol phân tử H2O ;0,24 mol nguyên tử Fe ;        ...
Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau:a) 0,6 N nguyên tử O ;      1,8 N phân tử N2 ;             0,9 N nguyên tử...
Hãy xác định khối lượng của những lượng chất sau:a) 0,01 mol nguyên tử O ; 0,01 mol phân tử O2 ; 2 mol nguyên tử Cu.b) 2,25 mol phân tử H2O ; 0,15 mol phân tử CO2.c) 0,05 mol...
Hãy tìm thể tích của những lượng khí sau ở đktc:a)0,05 mol phân tử O2 ; 0,15 mol phân tử H2 ; 14 mol phân tử CO2.b)Hỗn hợp khí gồm có: 0,75 mol CO2 ; 0,25 mol No và 0,5...