Bài 18. Mol – Hóa học 8


I. Lý thuyết cần nhớ:1. Định nghĩa: Mol là những chất có chứa N (6. 1023) nguyên tử hoặc phân tử chất đó.2. Khối lượng mol: của một chất là khối lượng của N nguyên tử hoặc phân tử chất...
Đề bàiEm hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:a) 1,5 mol nguyên tử Al ;b) 0,5 mol phân tử H2 ;c) 0,25 mol phân tử NaCl ;d) 0,05 mol phân tử H2O.Phương pháp giải -...
Đề bàiEm hãy tìm khối lượng của:a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2 ;b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO ; c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1...
Đề bàiEm hãy tìm thể tích (ở đktc) của:a) 1 mol phân tử CO2 ; 2 mol phân tử H2 ; 1,5 mol phân tử O2 ;b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2.Lời giải chi tiếta) Thể tích ở điều...
Đề bàiEm hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau:H2O ;       HCl ;        Fe2O3 ;       C12H22O11.Lời giải chi tiếtKhối lượng của N phân tử các chất chính là...