Bài 18: Nhôm


Kim loại Al không phản ứng với dung dịchA. NaOH loãng ; C. HNO3 đặc, nóng ;B. H2S04 đặc,nguội ; D. H2SO4 loãng.Trả lời                    Đáp án B.  
Kim loại Al tác dụng được với dung dịchA. Mg(N03)2 ;                  B. Ca(N03)2 ;                   C. KNO3 ;           D....
Một kim loại có đủ các tính chất sau:a)  Nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.b)  Phản ứng mạnh với dung dịch axit clohiđric.c)   Tan trong dung dịch kiềm giải phóng khí hiđro.Kim loại đó làA. sắt;                 B. đồng ;          ...
Nhằm xác định vị trí của những kim loại X, Y, Z, T trong dãy hoạt động hoá học, người ta thực hiện phản ứng của kim loại với dung dịch muối của kim loại khác, thu được những kết...
Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau: Trả lời      a)           \((1)\,\,4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2A{l_2}{O_3}\)\((2)\,\,A{l_2}{O_3} + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}O\)\((3)\,\,\,AlC{l_3} + 3NaOH \to Al{(OH)_3} \downarrow  +...
Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38 gám. Khối lượng của Al đã tham gia phản ứng làA. 0,27 gam...
Hoà tan 4,5 gam hợp kim nhôm - magie trong dung dịch H2S04 loãng, dư, thấy có 5,04 lít khí hiđro bay ra (đktc).a) Viết phương trình hoá học.b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của các kim loại...
Trong một loại quặng boxit có 50% nhôm oxit. Nhôm luyện từ oxit đó còn chứa 1,5% tạp chất. Tính lượng nhôm thu được khi luyện 0,5 tấn quặng boxit trên. Hiệu suất phản ứng 100%.Trả lời      ...
Cho 5,4 gam Al vào 100 ml dung dịch H2S04 0,5M.a)  Tính thể tích khí H2 sinh ra (đktc).b)  Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng. Cho ràng thể tích dung dịch sau phản...