Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1…


Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945.GỢI Ý...
 “Chín năm làm một Điện Biên,Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!”Em hãy cho biết: Chín năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?GỢI Ý LÀM BÀIChín năm đó được bắt đầu vào đêm 18,...
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì? Lời khẳng định ấy giúp em liên tưởng tới bài thơ nào ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm...
Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.GỚI Ý LÀM BÀI- Sáng 20 - 12 - 1946: Lời kêu gọi toàn quốc kháng...