Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân


Bài 1: Thế nào là quyền khiếu nại, tố cáo của công dân?Trả lời - Quyền khiếu nại là quyền công dân đề nghị cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ, công chức nhà...
Bài 2: Em hãy phân biệt quyền khiếu nại và quyền tố cáo ; nêu ví dụ về quyền khiếu nại, quyền tố cáo.Trả lời Phân biệt quyền khiếu nại và quyền tố cáo:Quyền khiếu nại: Người khiếu nại là người trực tiếp...
Bài 3: Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại và quyền tố cáo như thế nào?Trả lời Quyền khiếu nại và tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và các...
Bài 4: Nhà nước và công dân có trách nhiệm gì trong việc bảo đảm và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo?Trả lời- Nhà nước nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo...
Bài 5: Công dân có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo?Trả lời Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo: trung thực, khách quan, thận trọng và đúng quy...
Bài 6: Công dân cố thể thực hiện quyền khiếu nại trong những trường hợp nào sau đây?A. Không đồng ý với quyết định kỉ luật của hiệu trưởng nhà trường B. Không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ...
Bài 10: Chị Phương là nhân viên Công ty X. Một lần, do bị hỏng xe máy giữa đường nên chị đến cơ quan làm việc muộn hơn bình thường 2 tiếng. Trước đó, chị Phương đã gọi điện thoại...
Bài 11: Ông K. là cán bộ thuế của huyện. Trong một lần bắt được một vụ buôn lậu hàng trốn thuế, ông đã nhận một số tiền có giá trị lớn và cho phép người buôn lậu mang hàng...
Chuông, trống triều Nguyễn và triều Lý là để nhân dân thực hiện quyền gì? Vì sao? Trả lời Chuông, trống triều Nguyễn và triều Lý là để nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. Từ thời Vua Minh...