Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật


a)  Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật?Trả lời-  Chi tiết thể hiện Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức:+...
1. Hãy nêu ví dụ và phân tích nhận định: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật là điều kiện để phát triển của mỗi cá nhân và xã hội.Trả lời       Học sinh có thể lấy...